Zasady współpracy

Kancelaria proponuje współpracę w różnych formach dostosowanych do potrzeb Klienta. Swoim Klientom oferujemy obsługę prawną na zasadzie stałej współpracy, a także w ramach jednorazowych lub sporadycznych zleceń. Staramy się dostosować zakres i koszty obsługi prawnej do indywidualnych potrzeb Klienta. Obsługa prawna naszych klientów świadczona jest według potrzeb z udziałem współpracujących z Kancelarią adwokatów, radców prawych, doradców podatkowych i prawników specjalizujących się w konkretnych dziedzinach prawa.

Kompleksowa obsługa prawna prowadzona może być w oparciu o różnorodne zasady współpracy:

Jednorazowe zlecenie polega na prowadzeniu sprawy polegającym na opracowaniu problemu i reprezentowaniu Klienta przed sądem bądź organem administracyjnym. Po przyjęciu zapytania/zlecenia następuje jego wstępna merytoryczna weryfikacja coraz przedstawienie proponowanej ceny za usługę. W przypadku akceptacji ceny, zawarcie umowy z klientem oraz – gdy jest to niezbędne dla realizacji usługi – odebranie pełnomocnictwa do działania. Kancelaria niezwłocznie informuje klienta o wszystkich zdarzeniach mogących mieć wpływ na jego sytuację prawną i przedstawia warianty kolejnych działań procesowych oraz związane z nimi nakłady pracy i koszty, które wynikają z obowiązujących przepisów, w szczególności koszty wpisów sądowych i opłat skarbowych.

Okresowa współpraca z Klientem polega na opracowaniu rozwiązań dla określonego problemu lub kontraktu (np. opinia prawna, udział w negocjacjach, ekspertyza, oferta, umowa, itp.) aż do zakończenia zlecenia. Jeżeli Klient nie jest zainteresowany stałą obsługą prawną lub też potrzebuje pomocy Kancelarii w sprawach szczególnie ważnych lub szczególnie skomplikowanych może skorzystać z tej formy współpracy. Zlecenia rozliczane są z uwzględnieniem nakładu pracy przy wykonywaniu zlecenia, w ramach wynagrodzenia ryczałtowego, uzgodnionego z góry stosownie do przewidywanego nakładu pracy lub wynagrodzenia opartego na rozliczeniu ilości poświęconych mu godzin. Do wynagrodzenia doliczane są koszty poniesione przez Kancelarię przy wykonywaniu zlecenia – m.in. koszty dojazdów, delegacji itp.

Stała obsługa prawna polega na zawarciu umowy generalnej gwarantującej kompleksową i bieżącą obsługę prawną za miesięczne ryczałtowe wynagrodzenie (ewentualnie za uzgodnioną stawkę godzinową) . Stała obsługa prawna ma na celu także reprezentowanie podmiotu (osoby fizycznej bądź prawnej) w aspektach jego działalności prawnej, szczegółowo określonej w podpisanej z Kancelarią umowie, od chwili jej zawiązania do czasu rozwiązania umowy.