Prawo administracyjne

Kancelaria Adwokacka świadczy pomoc prawną Klientom zakresie prawa administracyjnego i postępowania administracyjnego. W szczególności usługi świadczone przez Kancelarię w wyżej wymienionym zakresie obejmują:

  • reprezentowanie Klientów przed sądami administracyjnymi, organami administracji publicznej i samorządowej,
  • opracowywanie i sporządzanie wszelkich pism procesowych w postępowaniu administracyjnym przed sądami administracyjnymi,
  • opracowywanie, sporządzanie oraz składanie w imieniu Klienta skarg i wniosków do organów państwowych, organów jednostek samorządu terytorialnego oraz do organizacji i instytucji społecznych,
  • występowanie w imieniu Klientów o wydanie zaświadczeń, koncesji i pozwoleń niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej.